آزمون های الکترونیکی

تعداد بازدید:۳۶

جهت ورود به سامانه آزمون الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان روی لینک زیر کلیک کنید.

http://portal.savehums.ac.ir/PrsTraining/PrsTraining/QuizRegistereds

لازم به یادآوری است در صورت هر گونه بروز مشکل صرفاً در زمان آزمون با کارشناس آموزش ضمن خدمت و یا رابط های آموزشی واحد های مربوطه تماس بگیرید.

حوزه ریاست فاطمه احمری(کارشناس آموزش ضمن خدمت) 08648501156
معاونت توسعه مدیریت و منابع فاطمه احمری(کارشناس آموزش ضمن خدمت 08648501156
معاونت بهداشت و مراکز بهداشت ساوه ندا اطاعتی(رابط آموزش) 08642215955
معاونت آموزشی تحقیقات ودانشجویی فرهنگی فرزانه طالب حقیقی(رابط آموزش)

08642249542   داخلی 156

معاونت درمان فاطمه صاحبی(رابط آموزش) 08648501188
بیمارستان مدرس و بیمارستان شهدای 17 شهریور سمانه فخاریان(رابط آموزشی)

08642223026 الی 29

داخلی 348

مراکز بهداشت زرندیه و بیمارستان امام رضا(ع) حامد احمدی(رابط آموزش)

08645228655

داخلی 212

مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث امیرحسین جاپلقی(رابط آموزش)

08642222851

داخلی 105

مدیریت غذا و دارو زهرا سالاری(رابط آموزش) 08642222080