مدیر امورمالی

تعداد بازدید:۶۹۵
مدیر امورمالی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای علی اسماعیلی

سمت: مدیر مالی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی

تلفن: 48501173

 

نام و نام خانوادگی سمت/ مسئولیت تلفن تماس
اعظم بینوا کارشناس مسئول مالی 48501133
زهرا جمالی کارشناس مالی 48501130
کوثر سلطانی کارشناس مالی 48501130

 

شرح وظایف واحد:

 • تهیه و تدوین صورت های مالی از طریق نظارت مستقیم بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگه داری و تنظیم حساب ها بر طبق آیین نامه مالی و معاملاتی و مقررات حاکم بر دفاتر و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت.
 • هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی دانشگاه
 • حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی
 • نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار و پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به مقع درآمدهای دانشگاه
 • نظارت بر عملکرد مالی واحدهای اجرایی تابعه و واحدهای وابسته .
 • شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات، تجهیزات و دارایی های موسسه.
 • اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاهای مجاز در مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنها
 • اجرای کدینگ یا طبقه بندی حساب ها بر اساس شکل متحد به منظور ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی بین موسسات پس از تصویب رییس هیات امنا دانشگاه.
 • اجرای آن بخش از عملیات مالی دانشگاه که در چهارچوب بودجه تفضیلی مصوب هیات امنا بر عهده مدیر امور مالی می باشد.
 • برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی دانشگاه در راستای استراتژی و اهداف تعیین شده و ایفای نقش موثر در تحقق اهداف دانشگاه
 • انجام اقدامات لازم بمنظور ارائه خدمات مالی مورد نیاز دانشگاه و همکاری با سایر واحدها جهت انجام وظایف محوله
 • بکارگیری نظام های پیشرفته مدیریت مالی بمنظور استفاده از منابع        
 • مشارکت در تصمیم گیری تأمین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی
 • تدوین و نظارت بر اجرای صحیح بر مقررات و دستورالعمل ها و روش های مصوب مالی و معاملاتی 
 • تحویل و پیگیری اسناد از امور پشتیبانی ، لیست کردن اسناد بدون تخصیص و درخواست اعتبار از بودجه و برطرف کردن مشکلات اسناد با واحد تدارکات و آماده کردن سندها جهت صدور چک
 • دریافت تخصیص از بودجه و دریافت اعتبار با توجه به تخصیص مربوطه
 • ثبت رابط اعتبار و صدور چک اسناد واحد پس از ثبت تعهدی
 • کنترل بانک و اصلاح مغایرت موجود بین دفاتر صدور چک و صورتحساب بانک
 • پیگیری و ارسال نامه به بیمه تامین اجتماعی جهت صدور نامه مفاصا
 • بررسی سپرده حسن انجام کار شرکت ها پس از پایان قرارداد
 • ثبت و بررسی سندهای اسناد خزانه اسلامی و پرداخت آنها و برطرف کردن مشکلات اسناد با واحد تدارکات و آماده کردن سندها جهت صدور چک
 • بررسی و پیگیری اسناد مربوط به مقرری، رسیدگی و پرداخت اسناد کارپردازی و دانشکده پرستاری، معاونت توسعه، قراردادها، طرح های تحقیقاتی، اسناد ساختمانی، اورژانس، داروخانه ها 
 • ثبت تعهدی کلیه اسناد در نرم افزار نظام نوین مالی
 • بررسی ضمانت نامه ها و سفته ها و ثبت های تعهدی ضمانت نامه ها و سفته ها
 • ثبت های بودجه ای معاونت توسعه و تکمیل و ارسال سندهای سیستمی 
 • بررسی حقوق پرسنل آواسلامت و ثبت های مربوط به آن  
 • نهایی کردن اسناد وامور مربوط به بانک
 • بررسی اسناد رسمی خزانه
 • ثبت چک ها درسامانه صیاد

کلید واژه ها: علی اسماعیلی مدیر مالی دانشکده علوم پزشکی ساوه معاونت توسعه