اداره حسابداری مدیریت

تعداد بازدید:۷۰۰

نام و نام خانوادگی: پوریا صدیق

سمت: مسئول اداره حسابداری مدیریت

تلفن: 48501168

 

نام و نام خانوادگی سمت/ مسئولیت تلفن
مجتبی قاسمی کارشناس مالی/ حسابداری 48501171
مرتضی ناصری کارشناس مالی/ حسابداری 48501170
محمد شاهی کارشناس مالی/ حسابداری
سید محمد رضا محسنی حسابدار و امین اموال 48501192
سید مهدی زمانی حسابدار و امین اموال

 

شرح وظایف واحد:

 • تهیه صورت های مالی
 • رفع مغایرت اسناد
 • برطرف کردن خلاف ماهیت کد حساب ها
 • تهیه گزارش های مورد نیاز از برنامه روز آمد
 • تهیه و رفع مغایرت تراز نقدی
 • رابط تعهدی دانشکده
 • پاسخگویی به سوالات واحدها در خصوص ثبت های تعهدی
 • نهایی کردن اسناد رسیدگی شده
 • مسئول رسیدگی به اسناد بیمارستان مدرس
 • مسئول رسیدگی به اسناد شبکه بهداشت زرندیه
 • پایش و رسیدگی به کلیه پرداخت واحدهای معاونت توسعه و بیمارستان آسیابک
 • ایجاد تفصیلی شرکت و موسسات و فروشگاه ها برای کلیه واحدهای زیرمجموعه
 • اخذ تاییدیه از بستانکاران
 • کمک به واحد درآمد در مواقع ضروری
 • پایش و رسیدگی به کلیه پرداخت واحدهای بیمارستان هفده شهریور و مرکز بهداشت ساوه
 • مسئولیت پیگیری و انجام کلیه امورات اسناد خزانه اسلامی
 • ارسال گزارش بدهی و مطالبات دانشکده به سازمان اقتصاد و دارایی استان
 • مامور تغذیه اطلاعات عملکردی و برنامه عملیاتی
 • برچسب گذاری کالاهای اموالی برحسب طبقه اموال و صورت برداری اموال هر واحد برحسب دوره و تطبیق آن با لیست اموال.
 • ثبت اموال خروجی از انبار در فرم 16 و امضاء از مسئول واحد استفاده کننده و ثبت در کارت اموال واحد
 • مرتب نمودن حواله های ارسالی از واحد انبار برحسب تاریخ حواله و زمان خروج کالا از انبار و برچسب گذاری اموال
 • تنظیم و تهیه گزارش اموال رسیده و فرستاده و ثبت اموال بر حسب طبقه در فرم مخصوص آن طبقه
 • ثبت کلیه طبقات اموال در دفتر مخصوص آن اموال و ثبت کلیه اموال از دفتر اموال به سیستم تعهدی و ثبت دارایی های نامشهود و املاک و زمین و ساختمان و نقلیه در سیستم تعهدی
 • بروز رسانی لیست املاک شامل زمین و ساختمان و بارگزاری اسناد در سامانه سادا و ثبت اطلاعات املاک در سامانه
 • جمع آوری فرم های اموال رسیده واحد های تابعه و نظارت بر امور آنها از لحاظ پلاک گذاری و تطبیق با سیستم نوین مالی و دفاتر
 • تهیه گزارش از کل اموال دانشکده علوم پزشکی، کالاهای موجود در انبار و ساختمان های مورد بهره برداری و ارسال گزارش جهت بیمه آتش سوزی
 • شناسایی دارایی های اهداء شده توسط خیرین وتنظیم صورتجلسه و ارسال آن به انبار جهت ثبت در سیستم نوین مالی
 • گرد آوری مدارک انبار گردانی کلیه واحدهای تابعه و بررسی آنها و رفع نقایص احتمالی

کلید واژه ها: پوریا صدیق اداره حسابداری مدیریت امور مالی دانشکده علوم پزشکی ساوه معاونت توسعه