توسعه سرمایه های انسانی

تعداد بازدید:۱۰۱۵

نام و نام خانوادگی : جواد خرامان

سمت : کارشناس مسئول سرمایه های انسانی

تلفن : 48501150

 

نام و نام خانوادگی سمت / مسئولیت تلفن تماس
ستاره مردانی مسئول تردد و طرح نیروی انسانی 48501148
فاطمه احمری مسئول آموزش و بهسازی 48501156
مصطفی صفا مسئول نقل و انتقالات و تخلفات اداری 48501136
زیبا ناطقی مسئول امور بازنشستگی و کارشناس امور هیئت علمی 48501151
سیده مریم موسوی کارشناس برنامه ریزی نیروهای انسانی 48501149
فاطمه فراهانی کارشناس جذب و استخدام 48501190
سید امیر آقامیری کارشناس فناوری اطلاعات 48501125
فاطمه رفیعی کارشناس فناوری اطلاعات  
زهرا سرشتی کارگزین  

 

شرح وظایف واحد:

 • سیاست گذاری در زمینه اجرای برنامه های مربوطه به نظام های استخدامی، برنامه ریزی، آموزش و بهسازی منابع انسانی و بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان.
 • برنامه ریزی برای تأمین و توزیع مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان.
 • برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی متناسب با ضوابط و شاخص ها و استانداردها.
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام مطالعات کاربردی در راستای آسیب شناسی و بهبود مؤلفه های مرتبط با مدیریت منابع انسانی.
 • بررسی و تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات حاکم بر جذب، نگهداری و ارتقاء منابع انسانی سازمان/ موسسه.
 •  تهیه و تدوین معیارها و شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان و نظارت بر نحوه اجرای آنها.
 • برنامه ریزی و اجرای آزمون های استخدامی.
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط در راستای سیاست های ابلاغی.
 • اجرای دستورالعمل نظام آموزش کارکنان، تأمین و توزیع نیروی انسانی مشمولین قانون پزشکان و پیراپزشکان، پیام آوران بهداشت و ضریب کا بر اساس دستورالعمل های ابلاغی.
 • پیگیری و نظارت در امر استخدام، جذب و به کارگیری کارکنان.
 • راهنمایی مراجعین (هیات علمی و غیر هیات علمی) در زمینه قوانین، مقررات و دستورالعمل ها برحسب وظایف اداره مربوطه.
 • ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقاء سطح دانش و تخصص و مهار ت های آنان.
 • رعایت عدالت در جذب، تداوم خدمت و ارتقاء منابع انسانی.
 • تشخیص احراز شرایط بازنشستگی و حقوق وظیفه مستخدمین فوت شده.
 • اجرا، ارزشیابی و صدور گواهی دوره های کوتاه مدت آموزش شغلی.
 • تهیه و تدوین بانک اطلاعات نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، طرحی، قراردادی و ...
 • نیازسنجی منابع انسانی، پیگیری و اخذ مجوز استخدامی.
 • صدور کلیه احکام حقوقی کارکنان اعم از اشتغال، ترمیم حقوق، برقراری حقوق و مزایا، مأموریت آموزشی ترفیع، انتصابات، اضافه کار و سایر موارد مربوطه با رعایت قوانین و مقررات جاری.
 • تهیه و تنظیم و اجرای خدمات آماری مربوط به منابع انسانی و موردنیاز موسسه و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • انجام مطالعات لازم به منظور کمک در ایجاد و برقراری روش های مفید و مؤثر در امور اداری و تشکیل تیم ها و گروه های کاری مشترک در راستای منابع انسانی سازمان / موسسه.
 • انطباق خدمات و فعالیت شغلی واداری با شاخص های استاندارد و الگوهای مناسب اداری.
 • پویا نمودن سیستم اطلاع رسانی صحیح و مناسب مرتبط با ارباب رجوع.
 • افزایش سطح مسئولیت پذیر بودن کارکنان در نظام اداری از طریق آموزش های کاربردی.
 • مشارکت فعال در کانون های تصمیم گیری مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی.
 • مشارکت در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات مربوطه در حوزه مدیریت منابع انسانی.
 • ایجاد محیط مناسب برای رشد کرامات انسانی و فضایل اخلاقی در نظام اداری دانشگاه.
 • به کارگیری فناوری نوین در جهت مکانیزه نمودن فرآیندهای اداری.

 

کلید واژه ها: جواد خرامان سرمایه انسانی دانشکده علوم پزشکی ساوه کارشناس مسئول معاونت توسعه