مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی

تعداد بازدید:۱۳۶۴
مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 نام و نام خانوادگی: سرکار خانم معصومه جوانمرد

سمت: مدیر منابع انسانی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس رشته مدیریت دولتی 

شرح وظایف:

 • سیاست گذاری در خصوص بازنگری، ساماندهی و مهندسی مجدد امور و طرح های تحول اداری
 • تعیین خط مشی در خصوص توسعه، گسترش فرهنگ مشارکت، تحول و ایجاد عزم و باور در کارکنان.
 • انجام مطالعات لازم در زمینه، طراحی و روش های نوین ساماندهی و مدیریت واحدها به منظور همسوئی با اهداف دانشگاه.
 • مطالعه و استقرار نظام ها و سبک های مدیریتی نوین در راستای بهبود مدیریت.
 • تعیین خط مشی برای استقرار نظام های نوین مدیریتی مثل مدیریت دانش، مدیریت مشارکتی و مدیریت چرخه بهبود بهره وری و... .
 • سیاست گذاری اجرائی در زمینه توسعه و به کارگیری فناوری نوین اطلاعات در نظام اداری.
 • انجام مطالعات لازم از قبیل تجزیه و تحلیل سازمان و منطقی نمودن ساختار و تشکیلات، آموزش، مهندسی مشاغل و تهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به مراجع ذیربط.
 • هماهنگی و پیگیری برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان با مشارکت واحدهای مربوطه.
 • کارسنجی و زمان سنجی فعالیت های کاری به منظور کشف و استانداردسازی زمان انجام کار.
 • برنامه ریزی و پیاده سازی نظام های تعالی سازمانی، توسعه بهره وری، نظام آراستگی و مدیریت کیفیت.
 • برنامه ریزی جامع به منظور اجرای فرآیندها و توسعه و گسترش فرهنگ مشارکت، تحول و ایجاد باور در کارکنان.
 • برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به مسیر ارتقاء شغلی کارکنان.
 • برنامه ریزی و انجام مطالعات مستمر به منظور شناخت و اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار و ارائه راه حل های مناسب.
 • برنامه ریزی برای آموزش مدیران در جهت توانمندسازی و استقرار نظام های مدیریت مبتنی بر عملکرد.
 • اصلاح و بهبود فرایندهای تجزیه و تحلیل شغل، سنجش لیاقت و شایستگی افراد.
 • فعال نگه داشتن کمیته های فرعی مهندسی مشاغل و سایر کمیته های تحول مربوط به حوزه مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری.
 • همکاری در تعیین فعالیت های قابل واگذاری واحدها به منظور کاهش تصدی گری.
 • مهندسی مجدد ساختار واحدها و تعیین استاندارهای اداری با هدف منطقی نمودن تشکیلات و نمودار سازمانی.
 • ارزیابی شایستگی ها و توانمندی های مدیران و دیگر افراد واجد شرایط برای تصدی پست های مدیریتی.
 • نظارت بر چگونگی پیاده سازی ساختار و تشکیلات.
 • نظارت بر تعیین مشاغل رسمی، پیمانی و قراردادی از لحاظ شرایط تصدی.
 • انجام سنجش بلوغ و ارائه گزارش ارزیابی مطابق دستورالعمل سنجش بلوغ مدیریت دانش.
 • نظارت بر کلیه امور مهندسی مشاغل و اجرای ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران بر اساس ضوابط ابلاغی.
 • مستندسازی و کدگذاری فرآیندها، شاخص ها و ابزارهای نظارتی مرتبط.
 • ارتقای سطح دانش، نگرش و توانمندی های مدیران و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
 • همکاری در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتقاء سطح خدمت رسانی به مراجعین دانشگاه.
 • به روزرسانی بانک های اطلاعاتی مرتبط با مهندسی سازمان، مهندسی مشاغل، برنامه ریزی عملیاتی و بانک اطلاعات مدیران و سایر بانک های اطلاعاتی مرتبط با حوزه مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری.
 • اطلاع رسانی و آگاه نمودن مجموعه سازمان نسبت به فرآیندها و روش های انجام کار.
 • پویا نمودن سیستم اطلاع رسانی صحیح و مناسب مرتبط با ارباب رجوع.
 • مشارکت در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات مربوط.
 • استقرار نظام شایسته سالاری با تأیید بر تعهد، تخصص باورهای علمی دانش مدیریت و شناخت موضوع.

 

کلید واژه ها: منابع انسانی مدیر معصومه جوانمرد دانشکده علوم پزشکی ساوه مدیر منابع انسانی