رئیس اداره امور پشتیبانی و رفاهی

تعداد بازدید:۹۶۵
رئیس اداره امور پشتیبانی و رفاهی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای احمد مقیمی

سمت: رئیس اداره پشتیبانی و امور رفاهی 

تلفن: 48501178 

 

نام و نام خانوادگی سمت/ مسئولیت تلفن
                احسان الهی                                 کارشناس امور مالی                                 48501121                
محسن جلادت کارشناس امور قراردادها و مناقصات 48501142
مهدی الماسی کارشناس امور رفاهی 48501116
پرویز خدایاریان کارشناس امور رفاهی 48501199
محمدمهدی مصدقی کارشناس تاسیسات 48501142
سیدمحمدمهدی ذگردی کارشناس مسئول نگهداشت 48501147
ابوالفضل منفرد کارشناس امور رفاهی 48501116
                امیر اشرفی                 دبیرخانه مرکزی
                
48501179
                
                محمد بختی                                 کارپرداز                  
                مجید لتانی                                 کارپرداز                 48501131
      حمیدرضا سحری             انباردار       48501121

 

شرح وظایف واحد:

 • نظارت بر حفظ و حراست ساختمان ها، تاسیسات، تلفن خانه و وسائل موجود آن ها
 • بررسی و تعیین سیستم انبارداری مناسب و نظارت بر استقرار آن
 • نظارت بر امر نگاه داری و حفاظت کالا و امور تدارکاتی واحد ها
 • نظارت بر کار متصدیان و کارکنان و رانندگان و همچنین نظارت بر امور تعمیرگاه های تحت سرپرستی
 • نظارت بر کلیه خریدها
 • تهیه سندهای مالی، نظارت بر انبار مرکزی دانشگاه
 • تنظیم اسناد شرکت های پیمانکاری و محاسبات مربوطه
 • نظارت بر چگونگی تنظیم اسناد مالی (نظارت بر تاسیسات، خدمات)
 • پیگیری تامین و ارائه خدمات رفاهی، تفریحی، درمانی، ورزشی و ... برای کارکنان در چهارچوب مقررات مربوطه
 • پیگیری و هماهنگی تنظیم و تمدید قراردادهای مرتبط با خدمات رفاهی و بیمه ای پرسنل با هماهنگی مسئولین مربوطه
 • برنامه ریزی در خصوص زمانبندی استفاده کارکنان از خدمات رفاهی
 • دریافت تقاضا و بررسی مدارک درخواستی و صدور معرفی نامه پس از طی مراحل اداری جهت استفاده کارکنان
 • تفکیک نامه های صادره و جستجوی نامه های وارده و صادره
 • ارتباط با شبکه دولت جهت ارسال و دریافت
 • دسته بندی و چاپ نامه های واحد های مختلف و شماره گذاری و ورود و خروج نامه ها در دبیرخانه مرکزی
 • ارسال نامه های دریافتی از شبکه دولت و فاکس های رسیده از طریق اتوماسیون اداری به پرسنل ذیربط
 • برگزاری مراحل مربوط به مناقصات واحدهای تحت پوشش دانشکده
 • تهیه و تنظیم قراردادهای مورد نیاز دانشکده
 • بررسی و تنظیم قراردادهای ارسالی از واحدهای تابعه دانشکده
 • بررسی مدارک و اسناد مورد نیاز جهت تنظیم قرارداد
 • پیگیری اسناد تجهیزات پزشکی قدیم
 • پیگیری خرید و تهیه اسناد تجهیزات پزشکی جدید
 • پرداخت نقدی بارنامه ها و کرایه های حمل و نقل و تنظیم اسناد مربوطه
 • همکاری با سایر کارپردازان جهت انجام بهتر و سریعتر امورات محوله

 

کلید واژه ها: احمد مقیمی اداره پشتیبانی امور رفاهی رئیس اداره معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی ساوه