رئیس اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

تعداد بازدید:۷۰۴

نام و نام خانوادگی: حسن محمودی

سمت: رئیس اداره طرح های عمرانی

شماره تلفن: 48501147

 

نام و نام خانوادگی سمت/ مسئولیت شماره تلفن
مسعود عیوضی کارشناس ساختمان 48501129
کاوه حری کارشناس ساختمان 48501120
 محمد رضا مکی کارشناس تاسیسات 48501146
علی علی کرمی کارشناس برق 48501144
سعید کاظمی کارشناس معماری  

 

شرح وظایف واحد:

 • بررسی طرح های عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران و کارشناسی و اعلام نظر به مقامات ذیصلاح جهت اخذ تصمیم
 • انجام نظارت بر ساخت و ساز کلیه فعالیت های ساختمانی کلیه واحد های دانشگاه
 • برگزاری و تشکیل جلسات مناقصه و واگذاری پروژه ها به پیمانکاران واجد شرایط
 • تهیه پیش نویس قراردادهای پروژه های عمرانی
 • تهیه طرح و نقشه های اجرایی ساختمان ها
 • نظارت بر تهیه طرح های مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوطه
 • برنامه ریزی و ارائه طرح و تعیین اعتبار و نظارت بر کار مجریان طرح
 • شرکت در برنامه ریزی و تهیه برنامه های اجرایی طرح های پیش بینی شده بر اساس راهنمایی مقام بالاتر
 • بررسی و مطالعه در زمینه طراحی نقشه های اجرایی ساختمان های فلزی و بتون آرمه
 • تعیین مشخصات و دستورالعمل های فنی
 • نظارت بر کلیه تعمیرات اساسی و جاری قطعات برقی و تعویض قطعات
 • بررسی و مطالعه در زمینه طراحی، نوسازی قطعات الگتریکی و یا توزیع شبکه های روشنایی
 • انجام امور مربوط به تعیین قیمت تمام شده تولید برق و نرخ مصرف و تهیه تعرفه های مربوطه
 • نظارت بر کار متصدیان پست های عملیاتی و راهنمایی آنان در انجام امور محوله
 • نظارت بر کار واحد های تابعه و کنترل و هماهنگی فعالیت های مربوطه

 

کلید واژه ها: حسن محمودی عمران رئیس اداره منابع فیزیکی طرح های عمرانی دانشکده علوم پزشکی ساوه معاونت توسعه