رئیس گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

تعداد بازدید:۴۹۶

نام و نام خانوادگی: معصومه یاری

سمت: رئیس گروه برنامه ریزی بودجه

شماره تماس: 48501200

 

نام و نام خانوادگی سمت/ مسئولیت تلفن
یدالله غلامی کارشناس پایش عملکرد و درآمد 48501155
زهرا رهنما کارشناس بودجه 48501124

 

شرح وظایف واحد:

  • تهیه شاخص ها و نسبت های مالی در برآورد درآمد و هزینه سرانه مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی
  • بررسی و تجزیه و تحلیل و کنترل نحوه هزینه اعتبارات تخصیص یافته
  • تخصیص اعتبارات جاری در قالب برنامه و فصل در جهت جبران کسری های اعتباری دانشکده
  • نظارت و پیگیری مبادله تفاهم نامه های داخلی با واحدها
  • بررسی، تجزیه و تحلیل پیشنهادات مربوط به بودجه جاری مشتمل بر پیش بینی و برآورد هزینه برنامه ها، طرح ها و فعالیت ها
  • ابلاغ و توزیع بودجه و اعتبارات به واحدهای تابعه دانشکده
  • تخصیص درآمد اختصاصی در قالب برنامه و فصل در جهت جبران کسری های اعتباری دانشکده
  • جمع آوری اطلاعات لازم از واحدهای تابعه در راستای تخصیص بهینه اعتبارات
  • بررسی عملکرد اعتبارات واحدها و نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه

کلید واژه ها: معصومه یاری بودجه رئیس گروه دانشکده علوم پزشکی ساوه معاونت توسعه