جذب و استخدام - آرشیو

جذب نیروی "پزشک خانواده"

جذب نیروی "پزشک خانواده"

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد در راستای تامین نیروی مورد نیاز خود افراد واجد شرایط را به استناد ماده ۳۳ آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال ۱۳۹۷ از طریق آزمون مصاحبه تخصصی پس از احراز صلاحیتهای عمومی بر اساس قانون گزینش کشور به صورت قرارداد پزشک خانواده بکارگیری نماید.

ادامه مطلب